Images Vidéos

Giardia Photos ❘ Science Photo Library

Giardia lamblia, illustration
13480201 - Giardia lamblia, illustration
Negative Giardia rapid test, conceptual image
13676763 - Negative Giardia rapid test, conceptual image
Giardia intestinalis, illustration
13480250 - Giardia intestinalis, illustration
Giardia infection, illustration
12955071 - Giardia infection, illustration
Illustration of giardia parasites
12589506 - Illustration of giardia parasites
Giardia lamblia protozoan, SEM
12377553 - Giardia lamblia protozoan, SEM
Giardia lamblia parasitic protozoan, SEM
12377534 - Giardia lamblia parasitic protozoan, SEM
Giardia lamblia protozoan, SEM
12378287 - Giardia lamblia protozoan, SEM
Protozoan (Giardia sp.), TEM
12362519 - Protozoan (Giardia sp.), TEM
Protozoan intestine infection (Giardia sp.), TEM
12362506 - Protozoan intestine infection (Giardia sp.), TEM
Giardia lamblia parasitic protozoan, SEM
12298314 - Giardia lamblia parasitic protozoan, SEM
Protozoan intestine infection (Giardia sp.), TEM
12362505 - Protozoan intestine infection (Giardia sp.), TEM
Protozoan (Giardia sp.), TEM
12298425 - Protozoan (Giardia sp.), TEM
Protozoan intestine infection (Giardia sp.), TEM
12298420 - Protozoan intestine infection (Giardia sp.), TEM
Giardia lamblia protozoan, SEM
12298448 - Giardia lamblia protozoan, SEM
Protozoan (Giardia sp.), TEM
12298426 - Protozoan (Giardia sp.), TEM
Giardia lamblia parasitic protozoan, SEM
12298313 - Giardia lamblia parasitic protozoan, SEM
Giardia lamblia, parasitic protozoan, SEM
12298312 - Giardia lamblia, parasitic protozoan, SEM
Giardia lamblia parasitic protozoan, SEM
12298307 - Giardia lamblia parasitic protozoan, SEM
Giardia lamblia, parasitic protozoan, SEM
12377533 - Giardia lamblia, parasitic protozoan, SEM
Giardia lamblia parasitic protozoan, SEM
12298308 - Giardia lamblia parasitic protozoan, SEM
Protozoan intestine infection (Giardia sp.), TEM
12298421 - Protozoan intestine infection (Giardia sp.), TEM
Giardia lamblia protozoan, SEM
12298449 - Giardia lamblia protozoan, SEM
Protozoan intestine infection (Giardia sp.), TEM
12298419 - Protozoan intestine infection (Giardia sp.), TEM
Giardia lamblia, parasitic protozoan, SEM
12298310 - Giardia lamblia, parasitic protozoan, SEM
Giardia lamblia protozoan, SEM
12310001 - Giardia lamblia protozoan, SEM
Protozoan (Giardia sp.), TEM
12298427 - Protozoan (Giardia sp.), TEM
Giardia lamblia, parasitic protozoan, SEM
12298311 - Giardia lamblia, parasitic protozoan, SEM
Illustration of giardia parasites
12589535 - Illustration of giardia parasites
Illustration of giardia parasites in the colon
12588068 - Illustration of giardia parasites in the colon
Giardia lamblia protozoan, SEM
12298450 - Giardia lamblia protozoan, SEM
Giardia lamblia, parasitic protozoan, SEM
12298309 - Giardia lamblia, parasitic protozoan, SEM
Giardia lamblia protozoan, SEM
12309999 - Giardia lamblia protozoan, SEM
Giardia lamblia protozoan, SEM
12298447 - Giardia lamblia protozoan, SEM
Protozoan (Giardia sp.), TEM
12298424 - Protozoan (Giardia sp.), TEM
Giardia muris,SEM
12045297 - Giardia muris,SEM
Protozoan intestine infection (Giardia sp.), TEM
12309991 - Protozoan intestine infection (Giardia sp.), TEM
Giardia lamblia protozoan, SEM
12298446 - Giardia lamblia protozoan, SEM
Giardia (TEM)
12034904 - Giardia (TEM)
Protozoan intestine infection (Giardia sp.), TEM
12309992 - Protozoan intestine infection (Giardia sp.), TEM
Giardia sp. Protozoan (TEM)
12045883 - Giardia sp. Protozoan (TEM)
Giardia lamblia,SEM
12045296 - Giardia lamblia,SEM
Giardia (TEM)
12034903 - Giardia (TEM)
Giardia lamblia protozoan, SEM
12310000 - Giardia lamblia protozoan, SEM
Giardia sp. Protozoan (TEM)
12045882 - Giardia sp. Protozoan (TEM)
Giardia Lamblia,SEM
12045426 - Giardia Lamblia,SEM
Giardia muris,SEM
12045295 - Giardia muris,SEM
Giardia sp. cyst,SEM
12045294 - Giardia sp. cyst,SEM
Giardia Muris,SEM
12045427 - Giardia Muris,SEM
Giardia protozoan,artwork
11770351 - Giardia protozoan,artwork
Giardia protozoan,artwork
11770353 - Giardia protozoan,artwork
Giardia protozoan,artwork
11770352 - Giardia protozoan,artwork
False-colour TEM of Giardia lamblia
11905557 - False-colour TEM of Giardia lamblia
TEM of Giardia lamblia
11905555 - TEM of Giardia lamblia
Illustration of the protozoan,Giardia lamblia
11905573 - Illustration of the protozoan,Giardia lamblia
Giardia lamblia
12073808 - Giardia lamblia
Giardia Lamblia
12005010 - Giardia Lamblia
Giardia lamblia parasites in human intestine, illustration
13620847 - Giardia lamblia parasites in human intestine, illustration
Giardia lamblia parasites in human intestine, illustration
13620845 - Giardia lamblia parasites in human intestine, illustration
Giardia lamblia parasites in human intestine, illustration
13620842 - Giardia lamblia parasites in human intestine, illustration
Giardia lamblia parasites in human intestine, illustration
13620844 - Giardia lamblia parasites in human intestine, illustration
Giardia lamblia parasites in human intestine, illustration
13620846 - Giardia lamblia parasites in human intestine, illustration
Giardia intestinalis protozoan cyst, illustration
12922886 - Giardia intestinalis protozoan cyst, illustration
Giardia lamblia parasite, illustration
13436376 - Giardia lamblia parasite, illustration
Giardia lamblia parasites in human intestine, illustration
13620843 - Giardia lamblia parasites in human intestine, illustration
Giardia lamblia parasite, illustration
13436375 - Giardia lamblia parasite, illustration
Giardia intestinalis protozoan cyst, illustration
12922893 - Giardia intestinalis protozoan cyst, illustration
Giardia intestinalis protozoan cyst, illustration
12922888 - Giardia intestinalis protozoan cyst, illustration
Giardia intestinalis protozoan cyst, illustration
12922891 - Giardia intestinalis protozoan cyst, illustration
Giardia intestinalis protozoan cyst, illustration
12922890 - Giardia intestinalis protozoan cyst, illustration
Giardia intestinalis protozoan cyst, illustration
12922895 - Giardia intestinalis protozoan cyst, illustration
Negative crypto-giardia rapid test, conceptual image
13676752 - Negative crypto-giardia rapid test, conceptual image
Giardia intestinalis protozoan, illustration
12922897 - Giardia intestinalis protozoan, illustration
Giardia lamblia in human duodenum, illustration
12496703 - Giardia lamblia in human duodenum, illustration
Giardia intestinalis protozoan cyst, illustration
12922894 - Giardia intestinalis protozoan cyst, illustration
Giardia intestinalis protozoan cyst, illustration
12922889 - Giardia intestinalis protozoan cyst, illustration
Giardia intestinalis protozoan cyst, illustration
12922883 - Giardia intestinalis protozoan cyst, illustration
Giardia intestinalis protozoan, illustration
12922896 - Giardia intestinalis protozoan, illustration
Giardia intestinalis protozoan cyst, illustration
12922885 - Giardia intestinalis protozoan cyst, illustration
Giardia intestinalis protozoan cyst, illustration
12922884 - Giardia intestinalis protozoan cyst, illustration
Giardia lamblia parasites, illustration
12496881 - Giardia lamblia parasites, illustration
Giardia lamblia parasite, illustration
12556229 - Giardia lamblia parasite, illustration
Giardia lamblia in human duodenum, illustration
12496701 - Giardia lamblia in human duodenum, illustration
Giardia lamblia in human duodenum, illustration
12496700 - Giardia lamblia in human duodenum, illustration
Giardia intestinalis protozoan cyst, illustration
12922892 - Giardia intestinalis protozoan cyst, illustration
Giardia lamblia parasites in duodenum, illustration
12496917 - Giardia lamblia parasites in duodenum, illustration
Giardia intestinalis protozoan cyst, illustration
12922887 - Giardia intestinalis protozoan cyst, illustration
Giardia lamblia parasite, illustration
12556235 - Giardia lamblia parasite, illustration
Giardia lamblia parasite, illustration
12556231 - Giardia lamblia parasite, illustration
Giardia intestinalis protozoan cyst, illustration
12922882 - Giardia intestinalis protozoan cyst, illustration
Giardia lamblia parasites, illustration
12496879 - Giardia lamblia parasites, illustration
Giardia lamblia in human duodenum, illustration
12496702 - Giardia lamblia in human duodenum, illustration
Giardia lamblia parasite, illustration
12556233 - Giardia lamblia parasite, illustration
Giardia lamblia parasite, illustration
12556234 - Giardia lamblia parasite, illustration
Giardia lamblia parasites, illustration
12496878 - Giardia lamblia parasites, illustration
Giardia lamblia parasites in duodenum, illustration
12496916 - Giardia lamblia parasites in duodenum, illustration
Giardia lamblia parasites, illustration
12496880 - Giardia lamblia parasites, illustration
Giardia lamblia parasite, illustration
12556232 - Giardia lamblia parasite, illustration
Giardia lamblia parasite, illustration
12556228 - Giardia lamblia parasite, illustration
page suivante
;